၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ မ်က္မၿမင္အႏွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္း

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မ်က္မၿမင္ အ ေၾကာၿပင္အႏွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္းေဖာင္

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးစာေပ ပြဲေတာ္တြင္ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၏ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္

(၂၈.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန့ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္မွ မ်က္မၿမင္ကေလးမ်ား၏ စစ္တုရင္ကစားနည္း၊ မ်က္မၿ...

ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြ႕ဆံုပြဲ

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ...

ေႏြရာသီ(၃)လ အနွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္းႏွင့္ သင္တန္းသားေလ်ွာက္လႊာေဖာင္ပံုစံ

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္းတြင္ အၿမင္အာရံုအားနည္းသူမ်ားအတြက္ (၂၀၁၉) ခု...

သတင္း အားလံုး
လႈပ္႐ွားမႈ အားလုံး

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar