၂၃ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈, ရန္ကုန္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း MPT နဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျ...

15.10.2018 (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ)

ႏိုင္ငံတကာမ်က္မၿမင္မ်ားလမ္းေလ်ွာက္တုတ္ေန႕( International White Cane Day) အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္က်...

၅.၂.၂၀၁၉ (ၾကည့္ၿမင္တိုင္ မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္းတြင္ အၿမင္အာရံုအားနည္းသူမ်ားအတြက္ (၂၀၁၉) ခု...

၂၅.၂.၂၀၁၈(ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ...

၂၈ မတ္ ၂၀၁၉ ၊ ရန္ကုန္

(၂၈.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန့ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္မွ မ်က္မၿမင္ကေလးမ်ား၏ စစ္တုရင္ကစားနည္း၊ မ်က္မၿ...

၂၇ ေမ ၂၀၁၉၊ ရန္ကုန္

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မ်က္မၿမင္ အ ေၾကာၿပင္အႏွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္းေဖာင္

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar