၂၅.၂.၂၀၁၈(ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ...

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar