၅.၂.၂၀၁၉ (ၾကည့္ၿမင္တိုင္ မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္းတြင္ အၿမင္အာရံုအားနည္းသူမ်ားအတြက္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ န၀မအၾကိမ္အၾကိမ္ေၿမာက္ ဂ်ပန္-ၿမန္မာေႏြရာသီအေၾကာၿပင္အႏွိပ္သင္တန္းအား (၄.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar