၂၅.၂.၂၀၁၈(ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေတြ႔ဆံု ပြဲအခမ္းအနားတြင္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚရီမာတင္ (ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီး မသန္စြမ္း သက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းရန္ကုန္)မွ တက္ေရာက္လာေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအား မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာေပး ျခင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးမွ ေက်ာင္းသား/သူ မိဘမ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ႏွင့္ 2017-2018 ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ထူးခၽြန္ဆုရေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အမွတ္တရ ဆုတံဆိပ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ျခင္း

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar