၂၈ မတ္ ၂၀၁၉ ၊ ရန္ကုန္

(၂၈.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန့ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္မွ မ်က္မၿမင္ကေလးမ်ား၏ စစ္တုရင္ကစားနည္း၊ မ်က္မၿမင္လက္စမ္းစာေပ အ ေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿခင္းတို့ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ကေလးစာေပပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar