ၾကည္႕ျမင္တိုင္ မၽက္မျမင္ေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၄) ရက္ေန႔တြင္...

စစ္ကိုင္း မၽက္မျမင္ေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းသူမ်...

ရန္ကုန္မသန္စြမ္း သက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ၁၉၇၁ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၆)ရက္ေန႔၌...

မႏၱေလးမသန္စြမ္း သက္ငယ္သင္တန္းေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလးၿမိဳ႕)ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅)...

ရန္ကုန္နားမၾကားေသာ ကေလးမၽားေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု...

မႏၱေလးနားမၾကားေသာ ကေလးမၽားေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီႏွစ္မ်ားမွစ၍ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ အသင္းမွ မႏၲေလးၿမိ...

မသန္စြမ္း သက္ႀကီးသင္တန္းေကၽာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၉၅၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစ၍ မသန္စြမ္း စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြ...

မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ ဝန္ေဆာင္မႈ ပါဝင္လႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္

ေနာက္ခံသမိုင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဌာနငယ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိ...

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar