ေနာက္ခံသမိုင္း

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ဌာနငယ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားရွိ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကေလးမ်ားအား သီးသန႔္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အရ မသန္စြမ္း ကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာကို (၂၃.၈.၂၀၀၆) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

မိဘမဲ့၊ အုပ္ထိန္းသူမဲ့၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အမွီခိုကင္းစြာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း တန္းတူပါဝင္ခြင့္ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္လာေအာင္ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေလ့က်င့္ေပးရန္။

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္

● ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ကို အသုံးျပဳတတ္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားရန္။
● ကေလးမ်ား၏ လက္မႈပညာျဖစ္သည့္ ပန္းထိုးလက္ကိုင္ပဝါ၊ နံရံခ်ိတ္ လက္သုတ္ပဝါ၊ ဖန္စီလက္ရာမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္မည္ အလႉရွင္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ဝင္ေငြႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုး ျမႇင့္ေပးသြားရန္။
● ေစ်းကြက္ဝင္လက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွာေဖြ၍ ကေလးမ်ား အားသင္ၾကားလုပ္ေဆာင္ေစရန္။
● ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားကို ကေလးမ်ား လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ စိတ္ဓာတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္အားကိုးမႈျမႇင့္တင္ေပး သြားရန္။
● ကေလးမ်ား၏လုပ္အားျဖင့္ ရရွိလာေသာ ဝင္ေငြမ်ားအား ကေလးမ်ားအား အခ်ိဳး က်ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တို႔၏ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္လို မႈကိုလႈံေဆာ္ေပးသြားရန္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

လက္ခံသည့္ကေလးမ်ား

● လက္ခံႏိုင့္သည့္ဦးေရ - (၁၀၀)ဦး
● လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ကေလးျပဳစုေရးဌာနမ်ား၊ လူငယ္သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား။
● မသန္စြမ္းအမ်ိဳးအစား (ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ သည့္ကေလးမ်ား)

ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကေလးတစ္ဦးအတြက္ စားစရိတ္၊ ေနစရိတ္၊ ဝတ္စုံစရိတ္ကို ရန္ပုံေငြခြင့္ျပဳခ် ထားေပးၿပီး တစ္ေန႔တာေကြၽးေမြးစရိတ္ကို ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀၀/- က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

● ကိုယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္အသင့္အတင့္ေကာင္းမြန္ေသာ ကေလး မ်ားအား “အ” သုံးလုံး စာေရးစာဖတ္သင္ၾကားျခင္း။
● ဉာဏ္ရည္မမွီကေလးမ်ားအား သင္ၾကားျခင္း
     ● စကားလုံးပီသစြာေျပာဆိုတတ္ေစရန္။
     ● လက္ေခ်ာင္းမ်ားသန္မာမႈရရွိေစရန္။
     ● တစ္ေန႔တာတစ္ကိုယ္ရည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစရန္။
     ● ပတ္ဝန္းက်င္အား သတိျပဳေလ့လာတတ္ေစရန္။
     ● အေရအတြက္မ်ား၊ အေရာင္မ်ားႏွင့္ အမည္နာမမ်ားကို မွတ္မိသိရွိေစရန္။
● ကစားျခင္း၊ ကဗ်ာ၊သီခ်င္း႐ြတ္ဆိုျခင္း၊ ေတးဂီတျဖင့္ လႈပ္ရွားျခင္း စသည္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

အားကစား

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဉာဏ္ရည္မမီအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိၿပီး ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးဆုတံဆိပ္မ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေပးမႈ

● ဖန္စီႀကိဳးထိုး
● ဇာထိုး၊ ပန္းထိုး
● စာအိတ္ေခါက္
● စက္ခ်ဳပ္
● မွန္ပန္းခ်ီပညာ

ႀကိဳဆိုလက္ခံေသာလႉဒါန္းမႈမ်ား

အစားအေသာက္ေကြၽးေမြးမႈ၊ေငြေၾကးလႉဒါန္းမႈ မည္သည့္လႉဒါန္းျခင္းမ်ိဳးကို မဆို လက္ခံႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးျခင္းအားလည္း လက္ခံႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ (၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း - ၀၁-၉၆၆၃၃၉၂
Fax – ၀၁- ၉၆၆၃၃၉၂

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar