" မၽက္စိဆုံးေပမဲ့ ဘဝမဆုံးပါ "
" မျမင္ျခင္းကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုၾကည့္ပါ "

ေနာက္ခံသမိုင္း

ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ၁၉၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၄) ရက္ေန႔တြင္ Society for the Propagation of the Gospel in Forengi Parts အမည္ရွိ အဂၤလိပ္သာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္ျဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ မ်က္မျမင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Father Jackson က ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူကာ စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
၁၉၃၁ခုႏွစ္တြင္ Father Jackson ကြယ္လြယ္ၿပီးေနာက္ St. Michal သာသနာျပဳအဖြဲ႕မွ တာဝန္ယူဖြင့္ လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက မ်က္္မျမင္ေက်ာင္းအျဖစ္ လႊဲေျပာင္း တာဝန္ယူ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

(က) အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ေသာကေလးမ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ ဘက္စုံဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။
(ခ) အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအား ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေစၿပီး မိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မႈရွိေစရန္။
(ဂ) တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ ဝါသနာထုံမႈအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္။
(ဃ) ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ကြၽမ္းက်င္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္။
(င) လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ဆက္ဆံတက္ေစရန္။
(စ) သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိမိဘဝရပ္တည္ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုလိုစိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္။
(ဆ) အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာကေလးမ်ားအား ပညာဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

ဝန္ထမ္းအင္အား

ၾကည့္ျမင္တိုင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း (၄၃)ဦး ရွိပါသည္။

ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသည္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းႀကီး(၁၀)ရပ္အနက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လူမႈဝန္ထမ္းဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ အသက္ (၆) ႏွစ္ မွ (၁၈) ႏွစ္အတြင္း၊ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ မ်က္မျမင္ကေလးသူငယ္မ်ားကို စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းလက္ခံျခင္း

လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြး၊ က်ား-မ မေ႐ြး စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာကို လိုလားစြာ သင္ယူလိုစိတ္ရွိၿပီး၊ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာသည့္ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း လုံးဝမျမင္သူမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ျမင္သူမ်ား(အျမင္စာသင္ၾကားမရႏိုင္သူမ်ား)ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးပါသည္။

ေကြၽးေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေန႔ေကြၽးေမြးစရိတ္ ၁ဝဝဝ က်ပ္ ဝဝ ျပားႏႈန္းျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးပါသည္။ ေကြၽးေမြးစရိတ္ လႉဒါန္းလိုပါက နံနက္ေစာေစာစာ (၁)ဦးလွ်င္ (၅ဝဝ)ႏႈန္း၊ ေန႔လည္စာ (၁)ဦးလွ်င္ (၁ဝဝဝ)ႏႈန္းႏွင့္ ညေနစာ (၁)ဦး လွ်င္ (၁ဝဝဝ)ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ လႉဒါန္း ႏိုင္ပါသည္။

က်န္းမာေရး

မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေက်ာင္းရွိဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေန႔စဥ္ျပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေပးပါသည္။ လိုအပ္ပါက ဌာနဆရာဝန္ထံသတင္းပို႔၍ လာေရာက္စစ္ေဆးေပးေစပါသည္။ အေရးေပၚက်န္းမာေရးအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက နီးစပ္ရာေဆးေပးခန္း၊ ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ ကုသေပးပါသည္။

ပညာေရး

အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ကို ေက်ာင္းတြင္အထူးပညာေရး (Special School)အျဖစ္ သင္ၾကားေပး၍၊ ပၪၥမတန္းမွ ဒႆမတန္းအထိ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အ.ထ.က(၅)ႏွင့္ အ.လ.က(၄)တြင္ အျမင္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စာေပသင္ၾကားေသာ လူတိုင္း အက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ ( Inclusive Edu- cation)ျဖင့္ သြားေရာက္သင္ၾကားပါသည္။ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အလႉရွင္မ်ား၏ ေငြေၾကးက်ခံမႈျဖင့္ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးၿပီး မိသားစုမွပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ( Day )တက္ေရာက္လိုပါကလည္း လိုအပ္သလို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ကြန္ပ်ဴတာသင္ၾကားမႈ

ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဟူ၍(၂)ပိုင္းခြဲထားပါသည္။

ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းတြင္ မူလတန္း အလယ္တန္းႏွင္‌့ အထက္ တန္းတို႔အတြက္ဖတ္စာအုပ္မ်ား၊ မွတ္စုစာအုပ္မ်ားအျပင္ ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္စာအုပ္မ်ား၊ ဆုံးမစာမ်ားအား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝေပးပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအပိုင္းတြင္ မူလတန္း / အထက္ဆင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားမွစ၍ တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ရသူမ်ားအား အေျခခံ ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ ႏွစ္တန္းခြဲ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။

အေျခခံအတန္းတြင္ မ်က္မျမင္စာ၊ အျမင္စာျဖင့္ စာစီစာ႐ိုက္၊ Microsoft Office ႏွင့္ Mp3, Mp4 ျပဳလုပ္နည္း၊ Software Installation ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

အဆင့္ျမင့္တန္းတြင္ Internet, E-mail အသုံးျပဳျခင္း၊ Hardware အေျခခံႏွင့္ Service အေျခခံ Programming အေျခခံ Music & Audio Recording တို႔အား သင္ၾကားေပးပါသည္။

ေက်ာင္းသား / သူမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ Internet အား Fiber Cable စနစ္တပ္ဆင္ထားပါသည္။

ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈ

မူလတန္းအထက္အဆင့္မွစ၍တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတန္းမ်ားအထိအဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းကို စာသင္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း သင္ၾကားေပးပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ

မ်က္မျမင္သင္တန္းသားမ်ားထဲမွ မူလတန္းေအာင္ျမင္၍အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ယူ လိုသူမ်ား၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးမွေရာက္လာေသာ မ်က္မျမင္သင္တန္းသားမ်ားအား (အ)သုံးလုံး သင္ၾကားေပးၿပီး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားအျဖစ္ ႀကိမ္ထိုးလက္မႈသင္တန္း၊ အႏွိပ္အေၾကာ ျပင္သင္တန္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး လ်က္ပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ ၁၃၂၊ ပန္းပင္ႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း - ဝ၁ - ၉၃၁၇ဝ၇ဝ
Fax : ၀၁ - ၉၃၁၇၁၂၆
E-mail : kmdsb@gmail.com

သတင္း

၂၅.၂.၂၀၁၈(ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေတြ႔ဆံု ပြ...

၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈, ေနျပည္ေတာ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲတပ္ဆုံတိုးဂိတ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔...

လႈပ္႐ွားမႈ

၂၇ ေမ ၂၀၁၉၊ ရန္ကုန္

၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ မ်က္မၿမင္ အ ေၾကာၿပင္အႏွိပ္သင္တန္းသားေခၚယူၿခင္းေဖာင္

၂၈ မတ္ ၂၀၁၉ ၊ ရန္ကုန္

(၂၈.၃.၂၀၁၉)ရက္ေန့ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္မွ မ်က္မၿမင္ကေလးမ်ား၏ စစ္တုရင္ကစားနည္း၊ မ်က္မၿမင္လက္စမ္းစာေပ အ ေရး၊ အဖတ္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၿ...

၂၅.၂.၂၀၁၈(ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ၾကည့္ျမင္တိုင္မ်က္ျမင္ေက်ာင္းတြင္ (25-2-2019)ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေတြ႔ဆံု ပြ...

၅.၂.၂၀၁၉ (ၾကည့္ၿမင္တိုင္ မ်က္မၿမင္ေက်ာင္း)

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ၾကည့္ၿမင္တိုင္မ်က္မၿမင္ေက်ာင္းတြင္ အၿမင္အာရံုအားနည္းသူမ်ားအတြက္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ န၀မအၾကိမ္အၾကိမ္ေၿမာက္ ဂ်ပန္-ၿမန္မာေႏြရာသီအေၾ...

15.10.2018 (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ)

ႏိုင္ငံတကာမ်က္မၿမင္မ်ားလမ္းေလ်ွာက္တုတ္ေန႕( International White Cane Day) အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္က်င္းပတဲ့ (၂၇)ၾကိမ္ေၿမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား မ်က္မၿ...

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar