" မၽက္စိဆုံးေပမဲ့ ဘဝမဆုံးပါ "
" မျမင္ျခင္းကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုၾကည့္ပါ "

ေနာက္ခံသမိုင္း

ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းသူမ်ားအတြက္ ဘဝျမႇင့္တင္ေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္းမွုျဖင့္ လူမွုဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမွုဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ စစ္ကိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ(၃၁)ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

အျမင္အာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းသူမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အမွီအခိုကင္းစြာ ဘဝရပ္တည္နိုင္ေရး‌‌‌ေဆာင္ရြက္ရန္၊

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း

အိမ္ေထာင္မရွိသူအပ်ိဳ/လူပ်ိဳ ၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ က်ား/မ မေရြး စာေပႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို လိုလားစြာ သင္ယူလိုစိတ္ရွိၿပီး ကိုယ္စိတ္က်န္းမာသည့္ အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္ အတြင္း လုံးဝမျမင္သူမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ျမင္သူ( အျမင္ ၁၀ပုံ ၁ပုံ)မ်ားကို အခမဲ့ ေက်ာင္းအိပ္ ေက်ာင္းစားအျဖစ္ လက္ခံသင္ၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းသားအင္အား (၁၀၀)ဦး အထိလက္ခံသင္ၾကားေပး နိုင္ပါသည္။

ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈ

နိုင္ငံေတာ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လၽွင္ တစ္ေန႔ေကၽြးေမြးစရိတ္ ၁၀၀၀/- က်ပ္ႏွုန္းျဖင့္ ရန္ပုံ ေငြ ခြင့္ျပဳခ်ထား‌ေပးပါသည္။

လက္ခံနိုင္ေသာ မ်က္မျမင္အမ်ိဳးအစားမ်ား

● လုံးဝမျမင္သူမ်ား
● အနည္းငယ္ျမင္သူမ်ား( အျမင္အာ႐ုံ ၁/၁၀)ထက္မပိုသူမ်ား
● ကုသ၍ မရနိုင္သည့္ မ်က္မျမင္မ်ား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုေပးျခင္း

● ေန႔စဥ္တာဝန္က် တာဝန္မွူးမ်ားမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း
● ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသေပးျခင္း
● သီတဂူသံဃာ့ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ကုသေပးျခင္း
● စစ္ကိုင္းကုတင္(၂၀၀) ဆံ့ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးျပည့္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတို႔တြင္ကုသေပးျခင္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း

မူလတန္းပညာေရးကို အထူးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းတြင္း၌ မ်က္မျမင္စာႏွင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးကို လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးစနစ္ျဖင့္ အ.ထ.က(၂)စစ္ကိုင္းႏွင့္ပူးေပါင္းသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တကၠသိုလ္အဆင့္ကို စစ္ကိုင္းတကၠသိုလ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေပးပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ား

● ဂ်ပန္ - ျမန္မာ အေၾကာျပင္အႏွိပ္သင္တန္းမ်ား
● အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း
● Audio Edition သင္တန္း
● Fancy Key Chain
● အဆို/ဂီတသင္တန္း
● ေဗဒင္သင္တန္း

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း

● ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေစျခင္း
● ျပင္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အလုပ္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း
● အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေစျခင္း

အျခားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

● ေန႔စဥ္လွုပ္ရွားသြားလာမွု (mobility training/ Activities of daily life)
● ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး (Social relation)
● ျပည္တြင္းျပည္ပအားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား (Sport)
● ေက်ာင္းတြင္းလွုပ္ရွားမွုၿပိဳင္ပြဲမ်ား ( School activities)

အပန္းေျဖအနားယူမႈ

● ေတးသီခ်င္း နားေထာင္ျခင္း
● ဗဟုသုတရရွိေစရန္ စာအုပ္စာေပမ်ားေလ့လာ/နားေထာင္ျခင္း
● ျမန္မာ့ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္မ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း
● အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
● ျပင္ပဗဟုသုတရရွိေစရန္ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္(၆/၂၈) ၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ ကားႀကီးကြင္းအနီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း - ၀၇၂ - ၂၂၂၃၇

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

စစ္ကိုင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၊ မရွိခဏဘုရားအေနာက္ဘက္ ၊ ကားႀကီးဝင္းေျမာက္ဘက္တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ(၃.၂၉၃) ဧကရွိပါသည္။

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar