ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီႏွစ္မ်ားမွစ၍ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ အသင္းမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဒိုင္အိုသံတဲေက်ာင္း (ယခု အ.ထ.က-၁၀) အတြင္း မစၥစ္ စမစ္ ႏွင္‌့ ဆရာႀကီး ဦးသိန္းႏိုင္တို႔မွ စတင္ဖြင္‌့လွစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၉.၇.၇၈ တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင္‌့ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင္‌့လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၈၁ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွစ္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင္‌့ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆြံ႕အ နားမၾကားကေလးမ်ားေက်ာင္း အျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ “နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း” ဟု ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

(က) နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားအား ကာယ ၊ ဥာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္၊
( ခ ) နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားအား ဥာဏ္ရည္ ႏွင္‌့ ၀ါသနာထုံမႈအေပၚ မူတည္၍ ေက်ာင္းတြင္း ပညာေရး ႏွင္‌့ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္၊
( ဂ ) လူမႈဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနထိုင္ ဆက္ဆံတတ္ေစရန္၊
(ဃ) သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင္‌့ မိမိဘ၀ မိမိရပ္တည္ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုစိတ္မ်ား ေလ်ာ႔နည္းေစရန္၊
( င ) အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအား ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ကေလးလက္ခံျခင္း

အသက္(၅)ႏွစ္ မွ (၁၆)ႏွစ္ အတြင္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည္‌့ နားမၾကားကေလးမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား-မ မေ႐ြးလက္ခံပါ သည္။
သြားလာေရးခက္ခဲေသာ ေဒသမွ ကေလးမ်ားအား အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားအျဖစ္ လက္ခံပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ ျဖစ္ပါသည္-
(က) ကေလး၏ ပတ္(စ္)ပို႔ဓါတ္ပုံ(၄)ပုံ
( ခ ) ကေလး၏ ဖြားစာရင္းမူရင္း ႏွင္‌့ မိတၱဴ
( ဂ ) မိသားစု၀င္အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင္‌့ မိတၱဴ
( ဃ) မိဘ(၂)ဦး၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ
( င ) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးေထာက္ခံခ်က္
( စ ) သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင္‌့ ကူးစက္ေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္

လက္ခံေစာင့္ေရွာက္သည္‌့ ကေလးဦးေရ

ခြင္‌့ျပဳေက်ာင္းသားအင္အားမွာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ပညာသင္ႏွစ္ မွစ၍ (၂၀၀)ဦး ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လက္ခံ ေစာင့္ေရွာက္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ အမ်ိဳးအစားမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(၁) မိဘမဲ့/ ဌာနပိုင္ေက်ာင္းသား - က်ား(၇ဦး) ၊ မ(၇ဦး) = ေပါင္း(၁၄)
(၂) အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား - က်ား(၄၅ဦး) ၊ မ(၄၇ဦး) = ေပါင္း(၉၂)
(၃) ေန႔ေက်ာင္းသား - က်ား(၆၄ဦး) ၊ မ(၂၇ဦး) = ေပါင္း(၉၁)
စုစုေပါင္း - က်ား(၁၁၆) ၊ မ(၈၁) = ေပါင္း(၁၉၇)

ေကြၽးေမြးမႈ

အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ (၃)ႀကိမ္ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ၁၀၀၀ိ/- ႏႈန္းျဖင္‌့ ေန႔စဥ္ေကြၽးေမြးလွ်က္ ရွိပါသည္။
သီးျခားအလႉရွင္မ်ား ေကြၽးေမြးလႉဒါန္းလိုပါကလည္း ေက်ာင္းမွ လက္ခံစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင္‌့တြင္ -
● ျမန္မာလက္သ‌ေကၤတ (Myanmar Sign Language) ၊
● လက္စာလုံးေပါင္း (Finger Spelling) ၊
● ႏႈတ္ဖတ္စကားေျပာျခင္း (Lip Reading) ၊
● အသံထြက္ ေလ့က်င္‌့ျခင္း (Speech Reading) တို႔ကို အသုံးျပဳ၍ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ပညာေရး

မူလတန္းအဆင့္မွ ဆဌမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကို နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းတြင္ လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိၿပီး၊ သတၱမတန္း မွ ဒႆမတန္း အထိ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ပညာေရး အစီအစဥ္အရ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အ.ထ.က(၃၄)တြင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားမႈအေျခအေန

နားမၾကားေသာကေလးမ်ားအား အႀကိဳသက္ေမြးပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည္‌့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စက္ခ်ဳပ္၊ ကြန္ပ်ဴတာပန္းထိုး သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အားကစားလႈပ္ရွားမႈ

ကေလးမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တြင္ ၾကက္ေတာင္၊ ႀကိဳးခုန္ ျခင္း၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ႏွင္‌့ ျမန္မာ့႐ိုးရာကစားနည္းမ်ား ကစားၾကပါသည္။

အပန္းေျဖေပ်ာ္႐ႊင္ေရး

အပန္းေျဖေပ်ာ္႐ႊင္ေရးအေနျဖင္‌့ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေန႔စဥ္ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား ျပသေပးျခင္း၊ စေန ႏွင္‌့ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ ဗြီဒီယိုျပသေပးျခင္း ႏွင္‌့ ႏွစ္စဥ္ရာသီပြဲေတာ္မ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ပေလ့လာေရးအစီ အစဥ္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

စာေပဗဟုသုတ

ေက်ာင္းသားမ်ား အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းတြင္းစာၾကည္‌့တိုက္ ဖြင္‌့လွစ္၍ သုတ၊ ရသ၊ ပုံျပင္ စာအုပ္မ်ား ထားရွိၿပီး၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ႏွင္‌့အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈေစပါသည္။

ယဥ္ေက်းလိမၼာ ႏွင္‌့ ျပည္သူ႔နီတိ

ေန႔စဥ္နံနက္ပိုင္းေက်ာင္းစု‌ေ၀းခ်ိန္တြင္ ကေလးမ်ား လိမၼာေရးျခား ရွိေစရန္ ႏွင္‌့ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင္‌့ တာ၀န္မႉးမ်ားမွ ဆုံးမစကားေျပာျခင္း၊ ဘ၀တစ္သက္တာ အတြက္ လိုအပ္သည္‌့ အေျခခံကြၽမ္းက်င္မႈ အေလ့အက်င္‌့ေကာင္းမ်ား ရရွိ ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္‌့ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္ရန္အတြက္ ဆရာမမ်ားမွ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေန

ဌာနအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဆရာ၀န္မွ နားမၾကားကေလးမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္လာေရာက္ ၾကည္‌့ရႈ႕ေစာင္‌့ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ အေရးႀကီးလူနာမ်ားရွိပါက ေဆး႐ုံ သို႔ လႊဲေျပာင္း၍ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္း၏ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

(၁) အသံပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ (Audiology)
အသံပိုင္းဆိုင္ရာနည္းပညာ (Audiology) ႏွင္‌့ ပတ္သက္၍ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား အၾကားအာ႐ုံတိုင္းတာစစ္ေဆးေပး ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက နားၾကားကိရိယာကို အသံညႇိတပ္ဆင္၍ Speech Therapy ၊ Lip Reading မ်ား ေလ့က်င္‌့သင္ၾကားေပးပါသည္။

(၂) Sign Language သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင္‌့ ေဆြးေႏြးပြဲ
၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္သ‌ေကၤတျပအဘိဓာန္စာအုပ္(Vol-1) ႏွင္‌့ (Vol-2) ကို လည္းေကာင္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင္‌့ JICA တို႔၏ SSWA Projectအရ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာလက္သ‌ေကၤတျပဘာသာ စကား အေျခခံစကားေျပာစာအုပ္ ႏွင္‌့ DVD ကို လည္းေကာင္း ျပဳစု ထုတ္‌ေ၀ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ မိဘမ်ားႏွင္‌့စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား အခါအားေလ်ာ္စြာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ႀကိမ္ Sign Language သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ Sign Language အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Sign Language ျဖင္‌့ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း စာအုပ္ျပဳစုထုတ္‌ေ၀ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အကြက္(၈၅၈)၊ စစ္ကိုင္းလမ္းခြဲ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေတာင္ရပ္ကြက္၊
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕
ဖုန္း ၀၂ - ၃၄၆၁၇
ဖက္စ္ ၀၂ - ၃၀၀၄၃

တည္ေနရာႏွင့္ အက်ယ္အဝန္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခ်မ္းျမသာစည္(ေတာင္) ရပ္ကြက္၊ အကြက္(၈၅၈) ၊ စစ္ကိုင္းလမ္းခြဲတြင္ တည္ရွိၿပီး၊ အေရွ႕ အေနာက္(၂၅၀)ေပ ၊ ေတာင္ ေျမာက္ (၄၇၀)ေပ ႏွင္‌့ (၂.၃)ဧက က်ယ္၀န္းပါသည္။

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar