ေနာက္ခံသမိုင္း

လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနမွ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းအား ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္လည္း တစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔တြင္ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္း၊ရန္ကုန္အား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

ေက်ာင္းဖြင့္ရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ -
(က) နားမၾကားေသာကေလးမ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္၊
(ခ) နားမၾကားေသာကေလးမ်ားအား ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ ၀ါသနာထုံမႈအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းတြင္းပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကား ေပးရန္၊
(ဂ) လူမႈဘ၀ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္တတ္ေစရန္၊
(ဃ) သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ထားေသာပညာရပ္မ်ားျဖင့္ မိမိဘ၀မိမိ ရပ္တည္ထူေထာင္ ႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚမွီခိုစိတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္၊
(င) အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအား ပညာ ဆက္လက္ သင္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေက်ာင္းသားလက္ခံျခင္း

အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာသန္စြမ္းသည့္ နားမၾကား ေသာကေလးမ်ားကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ မေ႐ြး လက္ခံပါသည္။ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ အေဆာင္ေန (ေဘာ္ဒါ) ေက်ာင္းသား အျဖစ္ လက္ခံပါသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ခံရာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား ယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ား ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္သည္ -
(၁) ကေလး၏ ပတ္(စ္)ပို႔ ဓါတ္ပုံ (၄)ပုံ၊
(၂) ကေလး၏ ေမြးစာရင္း မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ
(၃) အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ
(၄) မိဘ(၂)ဦး (သို႔) အုပ္ထိန္းသူ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ
(၅) သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံး၏ ေထာက္ခံခ်က္
(၆) သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ေၾကာင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္၊
(၇) အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ တိုင္းတာစစ္ေဆးၿပီးသည့္ နားၾကားႏႈန္း (db)စစ္ေဆးခ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္း စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူ ယူေဆာင္လာရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိဘ(သို႔)အုပ္ထိန္းသူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္အပ္ႏွံ ရပါမည္။
(၈) ပညာသင္ႏွစ္အလိုက္ ႏွစ္စဥ္ အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္း ပိတ္ရက္တြင္ မိဘမ်ားမွ ျပန္လည္လာေရာက္ ေခၚယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္ခံေစာင့္ေရွာက္သည့္ကေလးဦီးေရ

ခြင့္ျပဳေက်ာင္းသားအင္အားမွာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွ စ၍ (၁၀၀)ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
၁။ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား - က်ား(၅၀) ၊ မ(၃၄) = ေပါင္း(၈၄)
၂။ ေန႔ေက်ာင္းသား - က်ား(၂၀) ၊ မ(၁၉) = ေပါင္း(၃၉)
စုစုေပါင္း - က်ား(၇၀) ၊ မ(၅၃) = ေပါင္း(၁၂၃)

ေကြၽးေမြးမႈ

အေဆာင္ေနေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ (၃)ႀကိမ္၊ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္(MD)မွ ၁၀၀၀ိ/-ေန႔စဥ္ေကြၽးေမြးလွ်က္ ရွိပါသည္။သီးျခားအလႉရွင္မ်ား ေကြၽးေမြး လႉဒါန္း လိုပါကလည္း ေက်ာင္းမွ လက္ခံစီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္တြင္-
ျမန္မာလက္သေကၤတ(MyanmarSignLanguage)၊ လက္စာလုံးေပါင္း(Finger Spelling)၊
ႏႈတ္ဖတ္ စကားေျပာျခင္း (Lip Reading)၊
အသံထြက္‌‌ေလ့က်င့္ျခင္း (Speech Training)တို႔ကို အသုံးျပဳၿပီး ေလ့က်င့္ သင္ၾကား ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အ‌ျေခခံပညာမူလတန္းအဆင့္မွ စတုတၳတန္းအထိ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကို နားမၾကားေသာကေလး မ်ားေက်ာင္း၊ရန္ကုန္တြင္ လက္ခံသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိၿပီး ပၪၥမတန္းမွ ဒသမတန္းအထိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လူတိုင္း အက်ဳံး၀င္ ပညာေရး အစီအစဥ္အရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သင္ၾကား ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားသင္ၾကားမႈအေျခအေန

နားမၾကားေသာကေလးမ်ားအား အႀကိဳသက္ေမြးပညာရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္
(၁) စက္ခ်ဳပ္
(၂) ဇာထိုး-ပန္းထိုး
(၃) ကြန္ပ်ဴတာ
(၄) ပန္းခ်ီ စသည့္ ပညာရပ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရး

ေက်ာင္းတြင္း ေဆးေပးခန္းထားရွိၿပီး ဌာနတြင္း တာ၀န္ခံဆရာ၀န္မွ အပတ္စဥ္ လာေရာက္ စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ လိုအပ္လာပါက ၿမိဳ႕နယ္ေဒသႏၲရ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

အားကစားႏွင့္ အျခားေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ား

အားကစားလႈပ္ရွားမႈ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္းကာယစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး အားကစားနည္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ ၊အေျပး၊အာလူးေကာက္၊အက်ႌဝတ္ စသည့္ အားကစားနည္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။ ႏွစ္စဥ္ မသန္စြမ္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲ၊ ပန္းခ်ီ ၿပိဳင္ပြဲ၊ အကၿပိဳင္ပြဲ စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိပါသည္။

ယဥ္ေက်းလိမၼာ

ေန႔စဥ္နံနက္ပိုင္း စု‌ေ၀းခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ တာ၀န္မႉး မ်ားမွ လိမၼာေရးျခား ရွိေစေရးအတြက္ မွာၾကားေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ညပိုင္းဘုရား ရွိခိုးခ်ိန္တြင္လည္း ငါးပါသီလ၏ အက်ိဳးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျပစ္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစရန္ ေလ့က်င့္ ေပးပါ သည္။

အပန္းေျဖေပ်ာ္႐ႊင္ေရး

ေက်ာင္းသားမ်ား အပန္းေျဖေပ်ာ္႐ႊင္ေရး အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ MRTV, MWD, MRTV-4 အစီအစဥ္မ်ား ျပသေပးျခင္း၊ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ Videos, Sky Net အစီအစဥ္မ်ား ျပသေပးျခင္း၊ ရာသီ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပေပးျခင္း၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ပ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေက်ာင္း၏ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

(၁) အသံပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ(Audiology)
နားမၾကားေသာကေလးမ်ားေက်ာင္းအေနျဖင့္ နားမၾကားေသာကေလးမ်ားအား မိမိ ပတ္ဝန္းက်င္၊ မိမိဘဝ မိမိရပ္တည္ ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုျခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေစရန္အတြက္ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာ(Audiology)ျဖင့္ နားအၾကားအာ႐ုံ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ နားအၾကားအာ႐ုံရွိေသာ ကေလးမ်ားအား နားၾကားကိရိယာ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ နားၾကားကိရိယာကို အသံညႇိ တပ္ဆင္သည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

(၂) လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား ကူညီပံံ့ပိုးသူမ်ားသင္တန္း
လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားမ်ား ၊မသန္စြမ္းအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ TVသတင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ နားမၾကားသူမ်ားပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရး အတြက္ လက္သေကၤတျပဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အဆင္ေျပစြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္‌ေေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
နားမၾကားသူမ်ား လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ဝင္ဆန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုအတြင္း အသိပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးသို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။နားအၾကားအာ႐ုံ လုံးဝမရရွိေသာသူမ်ားအတြက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ (၃၄,FG)၊ အိုးစု(၃)လမ္း၊
ေမတၱာၫြန္႔ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဖုန္း ၀၁-၅၄၈၈၇၂
ဖက္စ္ ၀၁-၅၄၈၈၇၂

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar