ေနာက္ခံသမိုင္း

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလးၿမိဳ႕)ကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၅)ရက္ေန႔၌ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ကေလး(၆၃)ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

● အေျခခံပညာေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးရန္။
● မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား မူလတန္းပညာ သင္ၾကားေပးရန္။
● ဉာဏ္ရည္မမီ ကေလးမ်ားအား အေျခခံ အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ ပညာသင္ေပးရန္။
● အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ ေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
● မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ေန႔စဥ္လႈပ္ရွား သြားလာေဆာင္႐ြက္မႈ (ADL ) မ်ားကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ကြၽမ္းက်င္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစရန္ႏွင့္ လူမႈဘဝ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စြာ ေနထိုင္ရန္။
● မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အႀကိဳသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားေပးရန္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေကြၽးေမြးမႈမ်ား

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းသည္ ေန႔တက္ေက်ာင္းျဖစ္၍ ဦးစီးဌာန၏ ရန္ပုံေငြေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွ ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ (၆၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ ေန႔လည္စာထမင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာ အာဟာရမ်ား ေကြၽးေမြးလွ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ ဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန႔္ျဖင့္ အထက္တန္း သူနာျပဳဆရာမ တစ္ဦး(တြဲဘက္) ထားရွိပါသည္။ ကေလးမ်ား အေရး ေပၚ ထိခိုက္ေနထိုင္ မေကာင္းျဖစ္ပါက ေက်ာင္းရွိ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ကုသ ေပးပါသည္။ လိုအပ္ပါက မိဘမ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္း ၾကားေပးပါသည္။

ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း (Physiotherapy)

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကုသျခင္းျဖစ္ေသာ ႐ူပကုထုံးကိုလည္း အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္(Physiotherapist) တစ္ဦးမွ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

● ကေလးမ်ားသည္ အမွီအခိုကင္းမဲ့စြာ လူမႈဘဝအတြင္းတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္။
● ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္။
● မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ရန္။
● ျပည္တြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္။
● လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္ရန္။
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အႀကိဳသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာသင္ၾကားေပးရန္။

လက္ခံေသာကေလးအမ်ိဳးအစား

အသက္(၆)ႏွစ္မွ (၁၈)အတြင္းရွိ ေအာက္ပါ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းႏွင့္ ဉာဏ္ရည္မမီသူမ်ားကို လက္ခံသင္ၾကားေပးပါသည္။
● ဉာဏ္ရည္မမီ (Intellectual Disability )
● ေဒါင္း(စ္)ဆင္ဒ႐ြန္း( Down’s Syndrome)
● သူငယ္နာအေၾကာတင္း (Cerebral Palsy )
● ေအာ္တစ္စင္ ( Autism )
● ေျခမစုံ၊ လက္မစုံ (Amputte )
● အတက္ေရာဂါ ( Epilepsy )

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား

ကေလးမ်ားကို ပထမဦးစြာ ၎တို႔ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဉာဏ္ရည္တူ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ အတန္းမ်ားခြဲ၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္မမီေသာ ကေလးမ်ားကို အေျခခံမူလတန္းစာမ်ား စတင္သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
ဉာဏ္ရည္မမီကေလးမ်ားအား အေျခခံအေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္ ပညာမ်ားအား အထူးပညာေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ကေလးတိုင္း မိမိဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။
စာေပပညာ သင္ၾကားေပးျခင္းအျပင္ အက၊ ပန္းခ်ီ၊ လက္မႈ၊ ပုံျပင္၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကစားျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္(၂၆)ဘီလမ္း၊ ၅၈x ၅၉လမ္းၾကား
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေဇယ်ာဘုံရပ္ကြက္
မႏၲေလးၿမိဳ႕
ဖုန္း ၀၂-၂၁၀၉၂

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar