ေနာက္ခံသမိုင္း

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ၁၉၇၁ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၆)ရက္ေန႔၌ မသန္စြမ္း ေသာကေလး(၉)ဦးျဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္

အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ကာယ၊ ဉာဏ၊စာရိတၱမွစ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ျပဳစုေလ့က်င့္ေပးရန္။
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား မူလတန္းပညာသင္ၾကားေပးရန္။
ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအားအေျခခံအေရး၊အဖတ္အတြက္ပညာသင္ၾကားေပးရန္။
အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာမသန္စြမ္းကေလးမ်ားပညာဆက္လက္သင္ ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေဆာင္႐ြက္မႈ(ADL)မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ကြၽမ္းက်င္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အႀကိဳအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာသင္ၾကားေပးရန္။
သာမက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ

ကေလးမ်ားကို ပထမဦးစြာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္မည့္ သက္တူ႐ြယ္တူအုပ္စု မ်ားအလိုက္ အတန္းမ်ားခြဲ၍ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ေအာက္ပါဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နယ္ပယ္(၅)ရပ္ကိုလည္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါသည္။
● ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
● သိပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
● ဘာသာစကားဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
● စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
● လူမႈဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းေသာ္လည္း ဉာဏ္ရည္သန္စြမ္းေသာကေလးမ်ားကို စတုတၳတန္းအထိ ပညာ သင္ၾကားေပးၿပီး အေျခခံပညာမူလတန္းအဆင့္ စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
ဆက္လက္၍ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအားအေျခခံအေရး၊အဖတ္အတြက္ပညာမ်ားအားအထူးပညာ ေရးစနစ္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
ကေလးတိုင္းမိမိဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးပါသည္။
စာေပသင္ၾကားျခင္းအျပင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက၊ပန္းခ်ီ၊လက္မႈ၊ပုံေျပာ၊ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကစားျခင္းတို႔ကိုသင္ၾကားေပးပါသည္။
အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးေသာ ကေလးမ်ားအား အႀကိဳအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာအေနျဖင့္ အေျခခံပန္းခ်ီ၊လက္မႈ၊အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

လက္ခံႏိုင္သည့္ကေလးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ဦးေရ

အသက္(၆)ႏွစ္မွ(၁၈)ႏွစ္အတြင္းရွိေအာက္ပါကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းႏွင့္ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္းကေလး မ်ားကိုလက္ခံသင္ၾကားေပးပါသည္။
● ေဒါင္း(စ္)ဆင္ဒ႐ြန္း (Down’s Syndrome)
● ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း (Intellectual Disabilities)
● ေျခမစုံ / လက္မစုံ (Amputte)
● သူငယ္နာအေၾကာတင္း (Cerebral Palsy)
● Autism
● Attention Deficit Hyper Activity Disorder

အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းမႈ

● ကေလးမ်ားသည္ အမွီအခိုကင္းမဲ့စြာ လူမႈဘဝအတြင္းတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္။
● ဝင္ေငြရွာေဖြေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္လာေစရန္။
● မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြး ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ရန္။
● ျပည္တြင္းသာမက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရန္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္ (၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း: ၀၁-၆၅၂၃၇၁ ၊ ၀၁-၉၆၆၁၄၄၂

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar