ေနာက္ခံသမိုင္း

၁၉၅၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွစ၍ မသန္စြမ္း စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၅၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မသန္စြမ္း ျဖစ္လာသူ အရပ္သားမ်ားအပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လူစဥ္မွီေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၅ခုႏွစ္၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွတာဝန္ယူ၍ လူမႈဝန္ထမ္းသင္တန္းေက်ာင္းအမည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၇၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစ၍ မသန္စြမ္းသက္ႀကီး သင္တန္းေက်ာင္းအမည္ျဖင့္ သီးျခားဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခၽက္

(က) မသန္စြမ္းသူမ်ားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္းမႈအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ဝါသနာထုံမႈအေပၚမူတည္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးရန္။
(ခ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ တတ္ေျမာက္ထားသည့္ အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ ဘဝရပ္တည္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္။
(ဂ) မသန္စြမ္းသူမ်ားအား မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးၿပီး အျခားသူမ်ားအေပၚ မွီခိုလိုစိတ္မ်ား ပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္။

Tap Wrap

ဝန္ေဆာင္မႈ

လက္ခံႏိုင္သည့္သင္တန္းသားဦးေရ

(၆၀)ဦး

လက္ခံသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ား

● အသက္(၁၈)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ရပါမည္။
● မသန္စြမ္းေဆး႐ုံမွေဆးကုသမႈ ခံယူၿပီး၊ အားျပဳ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးသူ ျဖစ္ရပါမည္။
● မိမိဘာသာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရပါမည္။
● ကူးစက္တတ္သည့္ေရာဂါရွိသူ၊ စိတ္က်န္းမာေရး အားနည္းသူ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူ မျဖစ္ရပါ။
(လိုအပ္ပါက သန္စြမ္းသူမ်ားကိုလည္း လက္ခံ ေပးႏိုင္ပါသည္။)

လက္ခံသည့္သင္တန္းသားအမ်ိဳးအစား

(က) ေအာက္ပိုင္းအေၾကာေသသူမ်ား
(ခ) သူငယ္နာအေၾကာတင္းသူမ်ား
(ဂ) ပိုလီယိုအေၾကာေသသူမ်ား
(ဃ) ကိုယ္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းသူမ်ား

အသက္ေမြးမႈသင္တန္းမ်ား

(၁) ေရဒီယိုအီလက္ထ႐ြန္နစ္သင္တန္းမ်ား ၁၂လ
(၂) စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း ၃လ
(၃) ဓာတ္ပုံသင္တန္း ၃လ
(၄) တံဆိပ္႐ိုက္သင္တန္း ၃လ
(၅) ဆံသသင္တန္း ၃လ
(၆) ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ၃လ

ေထာက္ပံ့မႈ

သင္တန္းသား/သူမ်ား အိပ္ေဆာင္တြင္ ေနထိုင္ေရး ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို မသန္စြမ္းသက္ႀကီးသင္တန္းေက်ာင္းမွ တာဝန္ယူ၍ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ သင္တန္းဆင္းသူမ်ားအတြက္ အိမ္ျပန္ခရီးစရိတ္အျပင္ သင္တန္း ကာလအတြင္း အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

အပန္းေျဖအနားယူမႈအစီအစဥ္

● တီဗြီၾကည့္ရႈျခင္း
● အားကစားေလ့က်င့္ျခင္း
● အေဆာင္တြင္းကစားနည္းမ်ား
● ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အပန္းေျဖ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ စီစဥ္ေပးျခင္း။

အလုပ္အကိုင္ေနရာခ်ထားမႈ

သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက သင္တန္းသားမ်ားအား မိမိ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္း‌ေပးပါက အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ပါဝင္လွူဒါန္းနိုင္ရန္

မည္သည့္ပမာဏမဆို အျမဲလက္ခံတန္ဖိုးထားပါသည္။

Account Name » SSDSW
Account Number » 0123456789
Bank » KBZ/AYA/CB

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမွတ္(၆၅)၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊
မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။
ဖုန္း- ၀၁-၉၆၆၁၇၁၂ ၊ ၀၉-၂၅၀၇၉၇၀၂၁

© 2021 SSDSW. All Rights Reserved. Developed by World Wide Myanmar